دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1394 
بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)

صفحه 496-512

10.22067/gsc.v13i3.25978

سید یوسف موسوی طغانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد رضا دماوندیان


اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)

صفحه 598-610

10.22067/gsc.v13i3.29149

داود امیدی نسب؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده؛ مهران شرفی زاده؛ علیرضا شافعی نیا؛ عزیزه سقلی