دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1396 
ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله

صفحه 872-884

10.22067/gsc.v15i4.55994

سیف الله انصاری؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ احمد ارزانی؛ پوراندخت گلکار