نویسنده = احترامیان احترامیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


2. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

احترامیان احترامیان؛ بحرانی بحرانی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


3. بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96

10.22067/gsc.v5i1.900

زند زند؛ نظام‌آبادی نظام‌آبادی؛ پورآذر پورآذر؛ باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز؛ ‌باغستانی ‌باغستانی