اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

rezvani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

سردبیر

دکتر حمیدرضا خزاعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

h.khazaie.profcms.um.ac.ir/
h.khazaieum.ac.ir
0000-0001-8409-5454

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر یحیی امام

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/~yaemam
yaemamshirazu.ac.ir
0000-0002-7113-8168

h-index: 12  

دکتر عبدالرضا باقری

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

profsite.um.ac.ir/~abagheri
abagherium.ac.ir
0000-0002-0923-2137

h-index: 8  

دکتر محمدعلی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد
دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/behdani
mabehdanibirjand.ac.ir
0000-0001-6182-700X

h-index: 12  

دکتر محمد بنایان اول

مدل‌سازی سیستم‌های کشاورزی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

banayan.profcms.um.ac.ir/
banayanum.ac.ir
0000-0001-6076-6196

h-index: 32  

دکتر مجید جامی الاحمدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار
دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

mjamialahmadibirjand.ac.ir
0000-0002-8985-1260

h-index: 7  

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

hrahimianut.ac.ir
0000-0002-0648-7062

h-index: 5  

دکتر غلامرضا زمانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار
دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/zamani
gzamanibirjand.ac.ir
0000-0002-9217-1311

h-index: 2  

دکتر احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

azarea.2002yahoo.com

h-index: 5  

دکتر فرج اله شهریاری احمدی

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

shahriari.profcms.um.ac.ir
shahriarium.ac.ir
0000-0002-9763-3159

h-index: 9  

دکتر محمد کافی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

m.kafi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
m.kafium.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: 14  

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

nezami.profcms.um.ac.ir
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

h-index: 5