اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/rezvani/about.html
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

h-index: Scopus: 18  

سردبیر

دکتر حمیدرضا خزاعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/h.khazaie/about.html
h.khazaieum.ac.ir
+9851-38805800
0000-0001-8409-5454

h-index: Scopus: 6  

دکتر حمیدرضا خزاعی استاد گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زراعت- دانشگاه فردوسی مشهد- 1367

کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه فردوسی مشهد-1371

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381

سوابق اجرایی:

استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1392- ادامه دارد)

مدیر گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1385 الی 1387)

رئیس پژوهشکده زعفران دانشگاه فردوسی مشهد (1387 الی 1391)

سردبیر نشریه پژوهشهای زراعی ایران (1391 – ادامه دارد)

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1393 الی 1394)

Author ID (Scopus): 36600607000

ORCID: 0000-0001-8409-5454

ResearchGate

Linkedin

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید آقاعلیخانی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~maghaalikhani
maghaalikhanimodares.ac.ir
0000-0002-8981-5892

h-index: Scopus: 19  

دکتر پرویز احسان زاده

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ehsanzadeh.iut.ac.ir
ehsanpiut.ac.ir
0000-0003-1754-6838

h-index: Scopus: 21  

دکتر یحیی امام

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/en/~yaemam
yaemamshirazu.ac.ir
0000-0002-7113-8168

h-index: Scopus: 23  

دکتر عبدالرضا باقری

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/abagheri
abagherium.ac.ir
0000-0002-6720-1398

h-index: Scopus: 13  

دکتر محمدعلی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/behdani
mabehdanibirjand.ac.ir
0000-0001-6182-700X

h-index: Scopus: 7  

دکتر محمد بنایان اول

مدل‌سازی سیستم‌های کشاورزی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/banayan/about.html
banayanum.ac.ir
0000-0001-6076-6196

h-index: Scopus: 32  

دکتر مجید جامی الاحمدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/jamiahmadi/fa
mjamialahmadibirjand.ac.ir
0000-0002-8985-1260

h-index: Scopus: 10  

دکتر یعقوب راعی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=nd7otOYAAAAJ
yaegoobtabrizu.ac.ir
0000-0001-7915-7112

h-index: Scopus: 7  

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hrahimian
hrahimianut.ac.ir
0000-0002-0648-7062

h-index: Scopus: 7  

دکتر غلامرضا زمانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/zamani
gzamanibirjand.ac.ir
0000-0002-9217-1311

h-index: Scopus: 4  

دکتر احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=4qRlswsAAAAJ
azarea.2002yahoo.com
0000-0003-1033-3047

h-index: 5  

دکتر فرج اله شهریاری احمدی

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/shahriari/about.html
shahriarium.ac.ir
0000-0002-9763-3159

h-index: Scopus: 8  

دکتر محمد کافی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/m.kafi/about.html
m.kafium.ac.ir
0000-0002-0933-1346

h-index: Scopus: 21  

دکتر احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/nezami/about.html
nezamium.ac.ir
0000-0001-9490-6935

h-index: Scopus: 12  

دکتر احسان عیشی رضایی

مدلسازی گیاهی مرکز مطالعات کشاورزی بنیاد لابنیتز (زالف)، آلمان

www.uni-goettingen.de/en/dr.+ehsan+eyshi+rezaei+/578991.html
ehsaneyshi.rezaeizalf.de
0000-0003-2603-8034

h-index: Scopus: 30  

دکتر اعظم لشکری

فیزیولوژی گیاهی محیطی مرکز جان اینس، نورویچ، انگلیس

www.jic.ac.uk/people/azam-lashkari
azam.lashkarijic.ac.uk
0000-0002-2080-7413

h-index: Scopus: 6  

دکتر امیربهزاد بذرگر

مدل‌سازی اکولوژیک دانشکده علوم محیطی، دانشگاه گوئلف، کانادا

animalbiosciences.uoguelph.ca/experimental-design-and-applied-data-analysis-agricultural-sciences
abazrgaruoguelph.ca
0000-0002-0650-4432

h-index: Scopus: 7