گواهی رتبه علمی

گواهی رتبه علمی

نشریه پژوهشهای زراعی ایران، در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، موفق به کسب رتبه الف شده است.