آخرین ضریب تاثیر نشریه

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه پژوهشهای زراعی ایران 0.250 و شاخص کیفیت آن Q2 شده است.