آخرین ضریب تاثیر نشریه

طبق آخرین آمار ارائه‌شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه پژوهشهای زراعی ایران 0.532 و شاخص کیفیت آن Q1 شده است.