انتشار شماره زمستان نشریه

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره زمستان نشریه پزوهشهای زراعی ایران، در سایت نشریه به نشانی https://jcesc.um.ac.ir/issue_4268_4275.html منتشر شده است.