انتشار شماره جدید نشریه

به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند مقالات شماره جدید نشریه پژوهشهای زراعی ایران، در سایت نشریه به نشانی https://jcesc.um.ac.ir/issue_5903_5946.html منتشر شده است.