انتشار شماره تابستان نشریه

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره تابستان نشریه پژوهشهای زراعی ایران، در سایت نشریه به نشانی https://jcesc.um.ac.ir/issue_4277_5129.html?lang=fa منتشر شده است.