فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1399

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Researcher ID
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران    
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد    
علی اسکندری پژوهشکده تحقیقات کشاورزی    
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل    
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان    
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
افسانه امین غفوری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی    
سعید بخشی پور دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی تهران    
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911  
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت    
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد    
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور    
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه    
محمد جواد ثقه الاسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده      
حامد جوادی  دانشگاه پیام نور بیرجند 0000-0002-5213-0232  
مریم حاجی بابائی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
نوراله خیری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 0000-0002-1347-2504  
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
جهانفر دانشیان موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  
محمود رمرودی دانشگاه زابل    
حبیب اله روشنفکر      
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا    
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی    
جواد شاطریان      
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد    
بهرام عابدی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-5292-9557 R-2675-2018
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
عبدالعلی غفاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی  
عسکر غنی دانشگاه جهرم    
اسفندیار فاتح دانشگاه شهید چمران اهواز    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228
 
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه    
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
عبدالعلی گیلانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان    
اعظم لشکری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد    
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج    
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری    

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1398

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Researcher ID
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران    
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان    
یحیی امام دانشگاه شیراز 0000-0002-7113-8168  
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
یزدان ایزدی دانشگاه شهید چمران اهواز    
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-6076-6196 A-2554-2009
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت    
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان    
مصطفی حق پناه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
عادل دباغ محمدی نسب دانشگاه تبریز    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
مجید رستمی دانشگاه ملایر- همدان    
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-3827-3878 A-6938-2009
سعید زهتاب سلماسی دانشگاه تبریز    
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی    
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل    
جواد شاطریان      
کوروش شجاعی نوفرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد    
امین عباسی دانشگاه مراغه    
مسعود عزت احمدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228 S-4443-2016 
امیر فتوت دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5551-7002 P-6072-2015
مهدی فراوانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان    
الهیار فلاح موسسه تحقیقات برنج آمل    
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه    
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
اعظم لشکری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
روح اله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج    
سید جواد موسوی زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
سید یوسف موسوی طغانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    
محمد میرزاخانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران    
بی بی ملیحه میرهاشمی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  
علیرضا یدوی دانشگاه یاسوج    

 

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1397

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Researcher ID
مجید آقاعلیخانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران    
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز    
حمیدرضا اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود    
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل    
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان    
حسین افشاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان    
یحیی امام دانشگاه شیراز 0000-0002-7113-8168  
شهرام امیر مرادی      
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
یزدان ایزدی دانشگاه شهید چمران اهواز    
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
الهه برومند رضازاده دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محمد بنایان اول دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-6076-6196 A-2554-2009
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت    
بهمن پاسبان اسلام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی    
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد    
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد    
مجید جامی الاحمدی دانشگاه بیرجند    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده      
کمال حاج محمدنیا قالی باف دانشگاه فردوسی مشهد    
سمیه حاجی نیا دانشگاه ایلام    
پیمان حسیبی دانشگاه شهید چمران اهواز    
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
محمود خرمی وفا دانشگاه رازی، کرمانشاه    
محمد خیرخواه مجتمع آموزش عالی شیروان    
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد    
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
پرویز رضوانی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-3827-3878 A-6938-2009
محمود رمرودی دانشگاه زابل    
محمد رضا رمضانی مقدم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
قربانعلی روشنی دانشگاه گرگان    
احمد زارع فیض آبادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
الیاس سلطانی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی    
سید محمد سیدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل    
جواد شاطریان      
کوروش شجاعی نوفرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
فرج اله شهریاری احمدی دانشگاه فردوسی مشهد    
سید فرهاد صابرعلی دانشگاه تربت جام    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد    
فرزین عبدالهی دانشگاه هرمزگان    
مسعود عزت احمدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار    
هما عزیزی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محسن علمائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
عسکر غنی دانشگاه جهرم    
اسفندیار فاتح دانشگاه شهید چمران اهواز    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی   0000-0003-1410-5228 S-4443-2016 
مهدی فراوانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
مجید فروهر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
الهیار فلاح موسسه تحقیقات برنج آمل    
حمیدرضا فلاحی دانشگاه بیرجند    
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه    
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
رضا قربانی دانشگاه فردوسی مشهد    
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد    
هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا کوچکی دانشگاه فردوسی مشهد    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
اعظم لشکری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد    
بابک متشرع زاده دانشگاه تهران    
رحیم محمدیان موسسه تحقیقات چغندرقند    
روح اله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
سید حسن مرعشی دانشگاه فردوسی مشهد    
حمید مروی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار    
علی معصومی      
حسن مکاریان دانشگاه صنعتی شاهرود    
فرزاد مندنی دانشگاه رازی، کرمانشاه    
حامد منصوری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج    
محمد میرزاخانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران    
بابک ناخدا پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج    
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  
علیرضا یدوی دانشگاه یاسوج    
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری