فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1401

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Researcher ID
حسین آروئی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5493-8200 V-8222-2018
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز 0000-0002-9144-455X AAG-1409-2021
عباس ابهری دانشگاه پیام نور سبزوار 0000-0002-1451-725x  
محبوبه ابوالحسنی زراعتکار دانشگاه شهید باهنر کرمان 0000-0001-6697-8464  
محمدعلی ابوطالبیان دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0000-0001-5937-2501  
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
ظهراب اداوی دانشگاه پیام نور اصفهان

0000-0001-6032-8524

 
سارا اسدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-4658-1061 P-7115-2019
مرتضی اسماعیل نژاد دانشگاه بیرجند    
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 0000-0003-0380-1156 ABF-4914-2021
ابراهیم ایزدی دربندی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-4784-6217  
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
سهیل پارسا دانشگاه بیرجند    
بهمن پاسبان اسلام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی    
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد    
علیرضا توکلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017
لیلا جعفری دانشگاه هرمزگان    
محمدرضا جلال کمالی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
علیرضا حسن فرد پسادکترا دانشگاه فردوسی مشهد    
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان 0000-0001-8032-6403 ABG-4566-2020
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
رضا دیهیم فرد دانشگاه شهید بهشتی، تهران

0000-0001-8251-6315

 
علی راحمی کاریزکی دانشگاه گنبد

0000-0001-7822-9188

 
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-1974-8727 U-7702-2018
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114 A-1265-2017
محمود رمرودی دانشگاه زابل

0000-0002-3629-136X

 
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
سارا سنجانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر    
علیرضا سیفی دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5807-0568

C-8008-2015
جواد شاطریان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
علی شایان فر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
سید مسعود ضیایی مجتمع آموزش عالی سراوان 0000-0003-1051-0605 AAA-5884-2022
علیرضا طالعی دانشگاه تهران    
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار

0000-0002-3198-1329

 
یاسر علیزاده دانشگاه ایلام    
منصور فاضلی رستم پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228  S-4443-2016
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان    
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور ارومیه 0000-0003-1896-8784  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 0000-0001-9299-5233  
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1309-8433 AAD-7468-2020
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
شهرام لک واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی    
روح اله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
سعید ملک زاده شفارودی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-8809-4854 A-1400-2018
فرزاد مندنی دانشگاه رازی، کرمانشاه 0000-0002-0077-6605  
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

0000-0003-4280-7200

 
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج 0000-0002-6067-3317  
سید حسن موسوی فضل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان    
سید محسن نبوی کلات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد    
فاطمه یعقوبی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    

فهرست داوران نشریه در سال‌ 1400

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Publons ID
حسین آروئی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5493-8200 V-8222-2018
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز 0000-0002-9144-455X AAG-1409-2021
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
سارا اسدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-4658-1061 P-7115-2019
حمیدرضا اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود  0000-0003-1650-5540  Z-4524-2019
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل 0000-0001-7197-6578  
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 0000-0003-0380-1156 ABF-4914-2021
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 0000-0001-6820-5318 A-9480-2017
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911 ABC-3514-2020 
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
عباس بیابانی دانشگاه گنبد 0000-0002-8707-9780  
سهیل پارسا دانشگاه بیرجند    
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور    R-7005-2017
همت اله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0002-1255-0371 AAU-4986-2021
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد    
سید شهریار جاسمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 0000-0002-8199-9578 T-2860-2017
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017 
لیلا جعفری دانشگاه هرمزگان    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر 0000-0001-8064-9296  A-4514-2011
کمال حاج محمدنیا قالی باف دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0857-1874 AAO-3407-2021
علیرضا حسن فرد پسادکترا دانشگاه فردوسی مشهد    
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان 0000-0001-8032-6403 ABG-4566-2020
آیدین حمیدی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
مصطفی حیدری دانشگاه  شاهرود    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
محمد خیرخواه مجتمع آموزش عالی شیروان    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    S-2170-2016
مهدی دهمرده دانشگاه زابل    
رضا دیهیم فرد دانشگاه شهید بهشتی    
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-1974-8727 U-7702-2018
بهزاد رایگانی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، کرج    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114 A-1265-2017 
محمود رمرودی دانشگاه زابل 0000-0002-3629-136X  
محسن زواره دانشگاه گیلان 0000-0002-3673-8256 ABG-4566-2020
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0000-0002-3815-3198 AAB-2880-2022
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
سید محمد سیدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل    
علیرضا سیفی دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5807-0568

C-8008-2015
جواد شاطریان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
علی شایان فر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
فرید شکاری دانشگاه زنجان    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869 AAU-9169-2021 
سید مسعود ضیایی مجتمع آموزش عالی سراوان 0000-0003-1051-0605 AAA-5884-2022
امین عباسی دانشگاه مراغه    
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار 0000-0002-3198-1329  
علی عمرانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج    
منصور فاضلی رستم پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان    
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان    
حسین علی فلاحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران   A-3453-2017
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه 0000-0003-2497-8604 AAD-8625-2021
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی     
محمد حسین قرینه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان    
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه 0000-0003-1896-8784  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 0000-0001-9299-5233  
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1309-8433 AAD-7468-2020
همایون کانونی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران 0000-0002-4386-578X N-8373-2017
هدایت‌الله کریم‏‌زاده سورشجانی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
علی گنجعلی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0956-8650  Y-5307-2019
امین لطفی جلال آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 0000-0002-8427-0002  
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3972-5802 AAH-2645-2021
نیر محمدخانی دانشگاه ارومیه 0000-0002-9790-8482 AAA-8726-2022
علی مختصی بیدگلی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0002-3330-1198 AAC-7838-2019
محمد مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6288-4118  W-3073-2019
حسن مکاریان دانشگاه صنعتی شاهرود   AAV-7333-2021
فرزاد مندنی دانشگاه رازی، کرمانشاه 0000-0002-0077-6605  
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی 0000-0003-4280-7200  
علی اشرف مهرابی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران    
سید محسن موسوی نیک دانشگاه زابل    
علی مومنی موسسه تحقیقات برنج کشور 0000-0002-1366-3802 S-2693-2016
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  M-2417-2019
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری  0000-0001-5272-0032 D-7388-2017 
فاطمه یعقوبی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    

 

 

 فهرست داوران نشریه در سال‌ 1399

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Publons ID
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد  0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
علی اسکندری پژوهشکده تحقیقات کشاورزی    
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل 0000-0001-7197-6578  
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد    
افسانه امین غفوری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 0000-0001-6820-5318 A-9480-2017
سعید بخشی پور دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی تهران    
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911 ABC-3514-2020 
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور    R-7005-2017
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
محمد جواد ثقه الاسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند    
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017 
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایرانشهر 0000-0001-8064-9296  A-4514-2011
حامد جوادی  دانشگاه پیام نور بیرجند 0000-0002-5213-0232  
مریم حاجی بابائی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
حسن حمیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
رضا خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3397-3987 F-6109-2017
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
نوراله خیری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 0000-0002-1347-2504  
علیرضا دادخواه دانشگاه فردوسی مشهد    
جهانفر دانشیان موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی S-2170-2016 
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114  A-1265-2017
محمود رمرودی دانشگاه زابل 0000-0002-3629-136X  
حبیب اله روشنفکر دانشگاه شهید چمران اهواز    
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا   AAB-2880-2022
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
جواد شاطریان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869 AAU-9169-2021 
بهرام عابدی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-5292-9557 R-2675-2018
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار 0000-0002-3198-1329  
عبدالعلی غفاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی  
عسکر غنی دانشگاه جهرم    
اسفندیار فاتح دانشگاه شهید چمران اهواز    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228
 
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه 0000-0003-2497-8604 AAD-8625-2021
محمود قربان زاده دانشکده کشاورزی شیروان    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
عبدالعلی گیلانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان    
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3972-5802 AAH-2645-2021
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج 0000-0002-6067-3317  
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0483-7003  
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  M-2417-2019
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری 0000-0001-5272-0032  D-7388-2017