فهرست داوران نشریه

فهرست داوران نشریه در سه سال‌ اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Orcid ID Researcher ID
عباس ابهری دانشگاه پیام نور سبزوار 0000-0002-1451-725x  
محبوبه ابوالحسنی زراعتکار دانشگاه شهید باهنر کرمان 0000-0001-6697-8464  
محمدعلی ابوطالبیان دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0000-0001-5937-2501  
محمدجواد احمدی لاهیجانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7356-7276  J-6863-2019
ظهراب اداوی دانشگاه پیام نور اصفهان 0000-0001-6032-8524  
حسن اسدپور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران    
سارا اسدی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-4658-1061 P-7115-2019
قربانعلی اسدی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7946-6687  
مرتضی اسماعیل نژاد دانشگاه بیرجند    
حمیدرضا اصغری دانشگاه صنعتی شاهرود  0000-0003-1650-5540  Z-4524-2019
محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل 0000-0001-7197-6578  
مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان 0000-0003-2288-7944 AAA-3967-2019
مهسا اقحوانی شجری دانشگاه فردوسی مشهد    
غلامعباس اکبری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 0000-0003-0380-1156 ABF-4914-2021
شهرام امیرمرادی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
محمد بهزاد امیری مجتمع آموزش عالی گناباد 0009-0004-4225-8074  
افسانه امین غفوری دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد    
ابراهیم ایزدی دربندی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-4784-6217 AAO-2843-2021
حسین آروئی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5493-8200 V-8222-2018
امیر آینه بند دانشگاه شهید چمران اهواز 0000-0002-9144-455X AAG-1409-2021
محمدعلی باغستانی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور    
محمود باقری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 0000-0001-6820-5318 A-9480-2017
سعید بخشی‌پور دانش‌آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی    
رضا برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0000-0001-5068-0911 ABC-3514-2020
اعظم برزوئی پژوهشگاه انرژی اتمی    
عباس بیابانی دانشگاه گنبد 0000-0002-8707-9780  
سهیل پارسا دانشگاه بیرجند 0000-0003-2527-1133  
بهاره پارسا مطلق دانشگاه جیرفت 0000-0002-0790-9036  
بهمن پاسبان اسلام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی    
حسن پرسا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6043-4295  
فرزین پورامیر موسسه تحقیقات برنج کشور 0000-0003-0402-0191  R-7005-2017
همت اله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0000-0002-1255-0371 AAU-4986-2021
علیرضا پیرزاد دانشگاه ارومیه 0000-0001-6122-8728 ACE-4472-2022
حلیمه پیری دانشگاه زابل 0000-0001-9517-3569  
لیلا تبریزی دانشگاه تهران    
محمود رضا تدین دانشگاه شهرکرد 0000-0002-7443-2207 AAZ-4990-2021
علیرضا توکلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان    
سید شهریار جاسمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 0000-0002-8199-9578 T-2860-2017
احمد جعفرنژاد ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور   M-4296-2017
لیلا جعفری دانشگاه هرمزگان    
محمدرضا جلال کمالی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه و اصلاح نهال و بذر    
صابر جمالی دانشگاه فردوسی مشهد    
محسن جهان دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2259-5124 N-3723-2017
سید مهدی جوادزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر 0000-0001-8064-9296  A-4514-2011
کمال حاج محمدنیا قالی باف دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0857-1874 AAO-3407-2021
سمیه حاجی نیا دانشگاه ایلام 0000-0002-4971-6734 AAE-6312-2021
علیرضا حسن فرد پسادکترا دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5256-6394 ITU-8544-2023
فرزاد حسین پناهی دانشگاه کردستان 0000-0001-8032-6403 ABG-4566-2020
حسن حمیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
آیدین حمیدی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج 0000-0002-7743-5083  
مصطفی حیدری دانشگاه شاهرود    
سعید خاوری خراسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
سرور خرم دل دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2995-4898 F-8166-2017
محمد خیرخواه مجتمع آموزش عالی شیروان    
بابک درویشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
مجید دشتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    S-2170-2016
مهدی دهمرده دانشگاه زابل    
بهروز دولت پرست دانشگاه کردستان  0000-0002-3255-4062  
رضا دیهیم فرد دانشگاه شهید بهشتی، تهران 0000-0001-8251-6315  
علی راحمی کاریزکی دانشگاه گنبد کاووس 0000-0001-7822-9188  
مهدی راستگو دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-1974-8727 U-7702-2018
بهزاد رایگانی دانشکده محیط‌زیست کرج    
جواد رضایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 0000-0002-8807-8114 A-1265-2017
اسماعیل رضائی چیانه دانشگاه ارومیه    
محمود رمرودی دانشگاه زابل 0000-0002-3629-136X  
محمد رضا رمضانی مقدم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
محسن زواره دانشگاه گیلان 0000-0002-3673-8256 ABG-4566-2020
علی سپهری دانشگاه بوعلی سینا، همدان 0000-0002-3815-3198 AAB-2880-2022
بیژن سعادتیان دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-3694-2764  
سارا سنجانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر    
رئوف سید شریفی دانشگاه محقق اردبیلی 0000-0003-2567-7029  
سید محمد سیدی دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا سیروس مهر دانشگاه زابل 0000-0002-9764-6216  
علیرضا سیفی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-5807-0568 C-8008-2015
جواد شاطریان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال    
علی شایان فر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 0000-0003-1839-7301  
سید حسین شفاپور دانشگاه فردوسی مشهد    
داود صادق زاده اهری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور    
معصومه صالحی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد    
رضا صدرآبادی حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 0000-0001-6901-6869 AAU-9169-2021
سید مسعود ضیایی مجتمع آموزش عالی سراوان 0000-0003-1051-0605 AAA-5884-2022
علیرضا طالعی دانشگاه تهران    
امین عباسی دانشگاه مراغه    
الهام عزیزی دانشگاه پیام نور سبزوار 0000-0002-3198-1329  
مهدیه عسکری دانشگاه بیرجند    
یاسر علیزاده دانشگاه ایلام    
علی عمرانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی    
منصور فاضلی رستم پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان    
سید فاضل فاضلی کاخکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی  0000-0003-1410-5228  S-4443-2016
حسن فرحبخش دانشگاه شهید باهنر کرمان 0000-0001-6172-3825  
سلیم فرزانه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
حسین علی فلاحی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران 0000-0002-8754-3491 A-3453-2017
حمیدرضا فلاحی  گروه پژوهشی گیاه و تنش‌های محیطی، دانشگاه بیرجند    
حسن فیضی دانشگاه تربت حیدریه    
مسعود قدسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی     
محمد حسین قرینه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان    
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور ارومیه 0000-0003-1896-8784  
ابراهیم کازرونی منفرد دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان 0000-0001-9299-5233  
بهنام کامکار دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-1309-8433 AAD-7468-2020
همایون کانونی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران 0000-0002-4386-578X N-8373-2017
هدایت‌الله کریم‌زاده سورشجانی دانشگاه فردوسی مشهد    
سید احمد کلانتراحمدی مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول    
مرتضی گلدانی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-2547-8014 M-6145-2018
علی گنجعلی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-0956-8650 Y-5307-2019
امین لطفی جلال آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 0000-0002-8427-0002  
شهرام لک دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز    
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد    
نیر محمدخانی دانشگاه ارومیه    
علی مختصی بیدگلی دانشگاه تربیت مدرس 0000-0002-3330-1198 AAC-7838-2019
روح اله مرادی دانشگاه شهید باهنر کرمان    
محمدرضا مرادی تلاوت کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان    
محمد مقدم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-6288-4118 W-3073-2019
حسن مکاریان دانشگاه صنعتی شاهرود   AAV-7333-2021
سعید ملک زاده شفارودی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-8809-4854 A-1400-2018
سعیده ملکی فراهانی دانشگاه تهران 0000-0002-1678-2743  
فرزاد مندنی دانشگاه رازی، کرمانشاه 0000-0002-0077-6605  
عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران 0000-0003-4280-7200  
علی اشرف مهرابی وسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور    
محسن موحدی دهنوی دانشگاه یاسوج 0000-0002-6067-3317  
سید حسن موسوی فضل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان    
سید محسن موسوی نیک دانشگاه زابل 0000-0003-1268-1328  
علی مومنی موسسه تحقیقات برنج کشور، شعبه مازندران 0000-0002-1366-3802 S-2693-2016
جعفر نباتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0483-7003  
سید محسن نبوی کلات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد    
مهدی نصیری محلاتی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-0357-1733  M-2417-2019
هاشم هادی دانشگاه تبریز    
محمدحسن هادیزاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    
رستم یزدانی بیوکی مرکز ملی تحقیقات شوری  0000-0001-5272-0032 D-7388-2017
فاطمه یعقوبی دانش‌آموخته دکترای دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0003-2735-3837 CAF-6386-2022