نویسنده = کازرونی منفرد کازرونی منفرد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 677-685

10.22067/gsc.v8i4.7960

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ تکاسی تکاسی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ راشد محصل راشد محصل


2. اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


3. مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

تکاسی تکاسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آقاجانزاده آقاجانزاده؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


4. اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

اکرمیان اکرمیان؛ حسینی حسینی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1