نویسنده = باقری باقری
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 415-423

10.22067/gsc.v8i3.7755

احمد نظامی؛ صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی؛ پرسا پرسا؛ پارسا پارسا؛ باقری باقری


2. مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 431-437

10.22067/gsc.v8i3.7757

قهقائی قهقائی؛ گلوی گلوی؛ رمرودی رمرودی؛ باقری باقری


3. بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 90-97

10.22067/gsc.v8i1.7397

قاسمی عمران قاسمی عمران؛ باقری باقری


4. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 138-146

10.22067/gsc.v8i1.7404

احمد نظامی؛ خمدی خمدی؛ خواجه حسینی خواجه حسینی؛ باقری باقری


6. تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314

10.22067/gsc.v5i2.1152

صفاهانی صفاهانی؛ کامکار کامکار؛ زند زند؛ باقرانی باقرانی؛ باقری باقری


7. گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 103-122

10.22067/gsc.v3i1.1296

گنجعلی گنجعلی؛ کافی کافی؛ باقری باقری؛ شهریاری شهریاری