نویسنده = زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332

10.22067/gsc.v5i2.1154

فاضلی کاخکی فاضلی کاخکی؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی؛ عزت احمدی عزت احمدی


2. ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290

10.22067/gsc.v4i2.1268

علیمرادی علیمرادی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی


3. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314

10.22067/gsc.v4i2.1270

کمیلی کمیلی؛ راشد محصل راشد محصل؛ قدسی قدسی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی