نویسنده = گنجعلی گنجعلی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 444-454

10.22067/gsc.v8i3.7760

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی


2. تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 336-346

10.22067/gsc.v8i2.7530

کوچکی کوچکی؛ علیزاده علیزاده؛ گنجعلی گنجعلی


3. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 157-166

10.22067/gsc.v8i1.7406

امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی؛ پارسا پارسا؛ گنجعلی گنجعلی


4. تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302

10.22067/gsc.v6i2.2436

خطیب خطیب؛ راشد محصل راشد محصل؛ گنجعلی گنجعلی؛ لاهوتی لاهوتی