نویسنده = احمدی احمدی
تعداد مقالات: 4
1. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 203-212

10.22067/gsc.v8i2.7518

توسلی توسلی؛ قنبری قنبری؛ احمدی احمدی؛ حیدری حیدری


2. پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 49-60

10.22067/gsc.v8i1.7392

سید کریم موسوی؛ فیضیان فیضیان؛ احمدی احمدی


3. اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 61-68

10.22067/gsc.v8i1.7393

قادری فر قادری فر؛ گالشی گالشی؛ احمدی احمدی


4. تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168

10.22067/gsc.v4i1.1325

ناظری ناظری؛ احمدی احمدی؛ تابعی تابعی؛ کوهستانی کوهستانی