نویسنده = احمد نظامی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 387-402

10.22067/gsc.v12i3.42215

فرزاد حسین پناهی؛ محمد کافی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان اول


2. مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 327-336

10.22067/gsc.v11i2.26148

سید مسعود ضیائی؛ فرزاد حسین پناهی؛ جعفر ولی زاده؛ سید ابوالقاسم برآبادی


3. ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-30

10.22067/gsc.v11i1.24058

احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ فرزاد حسین پناهی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی


4. بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 812-817

10.22067/gsc.v8i5.8023

فرزاد حسین پناهی؛ حسینی حسینی؛ پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی