نویسنده = قنبری قنبری
تعداد مقالات: 7
1. اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 668-676

10.22067/gsc.v8i4.7959

احمدیان احمدیان؛ قنبری قنبری؛ سیاه سر سیاه سر؛ حیدری حیدری؛ رمرودی رمرودی؛ موسوی نیک موسوی نیک


2. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 203-212

10.22067/gsc.v8i2.7518

توسلی توسلی؛ قنبری قنبری؛ احمدی احمدی؛ حیدری حیدری


3. تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 34-41

10.22067/gsc.v8i1.7388

جعفری جعفری؛ اردکانی اردکانی؛ دری دری؛ قنبری قنبری؛ نبی ایلکایی نبی ایلکایی؛ ایلکایی ایلکایی


4. ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو


6. اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 45-56

10.22067/gsc.v3i1.1291

راستگو راستگو؛ قنبری قنبری؛ بنایان اول بنایان اول؛ رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی