نویسنده = محمد حسن راشد محصل
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-205

10.22067/gsc.v17i2.67458

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


3. اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 178-188

10.22067/gsc.v12i2.39143

علیرضا باقری؛ محمد حسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم


4. مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-214

10.22067/gsc.v12i2.39149

زینب اورسجی؛ محمد حسن راشد محصل؛ نظامی نظامی؛ مجید عباسپور؛ مهدی نصیری محلاتی


5. مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-53

10.22067/gsc.v11i1.24060

عبدالرضا احمدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمید رضا خزاعی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ سیدکریم موسوی


6. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 643-648

10.22067/gsc.v10i4.20340

سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید کریم موسوی


7. ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 270-276

10.22067/gsc.v10i2.16038

مهدی راستگو؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمیدرضا کاووسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ اسکندر زند