کلیدواژه‌ها = شاخص‌های تحمل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف ارزن تحت دو رژیم آبیاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 120-132

10.22067/gsc.v14i1.34969

ساره مشایخی؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد


2. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 524-542

10.22067/gsc.v13i3.26610

ماندانا محسنی؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ حسینعلی رامشینی؛ بهروز فوقی


3. ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 456-467

10.22067/gsc.v10i2.16309

حمید دهقانی؛ بهرام علیزاده