تعداد مقالات: 1088

76. اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-165

10.22067/gsc.v18i2.72100

رقیه آقایی اوخچلار؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ مهدی قیاسی


77. بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 158-166

10.22067/gsc.v9i2.10988

محمدرضا لبافی؛ فریبا میقانی؛ اسداله حجازی؛ حمیده خلج؛ محمدعلی باغستانی؛ علی مهرآفرین


79. اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 177-186

10.22067/gsc.v8i2.7515

مسعود عزت احمدی؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ قدسی قدسی؛ محمد کافی


81. تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 187-193

10.22067/gsc.v8i2.7516

پولاد ساز پولاد ساز؛ سعیدی سعیدی


82. تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206

10.22067/gsc.v4i2.1261

احمدی احمدی؛ آستارائی آستارائی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کشاورز کشاورز


84. بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

امامی امامی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ قدرت نما قدرت نما؛ حافظیان حافظیان


85. تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-217

10.22067/gsc.v13i2.49666

رضا نجفی؛ جواد وفابخش؛ قدیر طاهری؛ حمیدرضا ذبیحی


88. شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 218-231

10.22067/gsc.v13i2.49667

فرزاد مندنی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محمد حاجیان شهری


89. اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


90. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 244-254

10.22067/gsc.v14i2.37754

عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ علی رضا ابدالی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ محمد رئیس زاده


91. ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 255-265

10.22067/gsc.v14i2.38254

ابوطالب منظری توکلی؛ محمد خواجه حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی


92. تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-266

10.22067/gsc.v15i2.37244

عبدالمحمد محنت کش؛ شمس الله ایوبی؛ امیر احمد دهقانی


93. بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-282

10.22067/gsc.v16i2.44536

خدیجه پویانسب؛ محمد بنایان اول؛ رضا قربانی؛ سارا سنجانی؛ فاطمه یعقوبی


94. اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 267-285

10.22067/gsc.v15i2.45295

محمد حسن رنجبر؛ جاوید قرخلو؛ افشین سلطانی


95. اثر محلول‌پاشی نانو کلات‌های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 267-278

10.22067/gsc.v18i3.85072

سیده حکیمه داودی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی‌کاریزکی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابراهیم غلامعلی‎پور علمداری؛ مهدی زارعی


96. ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 270-276

10.22067/gsc.v10i2.16038

مهدی راستگو؛ محمد حسن راشد محصل؛ حمیدرضا کاووسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ اسکندر زند


97. اثر کود‏های آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه‏ های فتوسنتزی و میزان ماده مؤثره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 283-298

10.22067/gsc.v16i2.49182

حسنا فیاضی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ عبدالحمید پاپ زن؛ محمد حسین ارزانش


98. تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 310-321

10.22067/gsc.v9i3.11960

مهدی پارسا؛ علی گنجعلی؛ الیاس رضائیان زاده؛ احمد نظامی