بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر میزان روغن گل مغربی و اجزای آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 انجام شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم بوته (9 ، 12 و 20 بوته در متر مربع) بودند. استخراج روغن با دستگاه سوکسله و تجزیه اسیدهای چرب روغن با دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام شد. دانسیته و ضریب شکست روغن نیز تعیین شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر ساده ورمی‌کمپوست و تراکم بوته بر درصد روغن و ضریب شکست آن معنی دار شد ولی اثر متقابل تیمارها بر تمام صفات معنی دار بود. ترکیب اسیدهای چرب روغن در تمام تیمارها مشابه بود. عمده ترین اسید چرب اشباع، اسید پالمیتیک و عمده ترین اسید چرب غیراشباع اسید لینولئیک بود. میزان اسید گاما لینولنیک هم در حد اپتیمم و 8-7 درصد بود. در مجموع مصرف 2 کیلوگرم در متر مربع ورمی کمپوست و به ترتیب تراکم 20 بوته در متر مربع از نظر بهبود تولید روغن و تراکم 9 بوته در متر مربع از نظر کیفیت روغن و نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع بهترین تیمارها تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image