ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ‌‏های جدید کینوا در کشت بهاره در منطقه کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز

چکیده

کینوا با نام علمی Chenopodium quinoa Willd. بومی مناطق آند قاره آمریکا می‏باشد. ژنوتیپ‏های مختلف کینوا تنوع بالایی از نقطه نظر صفات مختلفی چون حساسیت به طول روز، موارد مصرف، اندازه و رنگ بذر، میزان مواد تغذیه‏ای و ضدتغذیه‏ی دانه، تحمل به تنش‏های زیستی و غیرزیستی دارا هستند. با توجه به اهداف توسعه‏ای کینوا در کشور، نیاز به ژنوتیپ‏های جدید بسیار ملموس می‏باشد. در این پروژه سیزده ژنوتیپ جدید کینوا شامل ژنوتیپ‏های Atlas ,EQ101, EQ102, EQ103, EQ104, EQ105, EQ106, Amiralla Marangani, Amiralla Sacaca, Blanka Dejunine, Kancolla, Salsada Inia, Rosada De Huncaya در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال 1398-1397 در ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ EQ101، بالاترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته، بیشترین درصد پروتئین دانه و کمترین میزان ساپونین را به خود اختصاص داد. ژنوتیپ‏های EQ103 زودرس‏ترین و ارقام Marangani،Kancolla ، Rosada و Salsada دیررس‏ترین ارقام بودند. از طرفی ژنوتیپ EQ105 بالاترین درصد روغن دانه را داشت. ژنوتیپ Marangani نیز ضخیم‏ترین ساقه را در بین تمامی ژنوتیپ‏ها دارا بود. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که تمامی ژنوتیپ‏های مورد مطالعه سازگار با کشت بهاره در منطقه کرج هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abasi, S., Cordnaeich, A., and Bagheri, M. 2019. Evaluation of genetic diversity of new chenopodium quinoa (Chenopodium quinoa Willd) cultivars based on agromorphological traits. 15th National Congress of Agronomy and Plant Breeding, September 2019, Karaj, Iran.
 2. Abdelazim Sayed, A. A. 2018. Chemical and technological evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) cultivated in Egypt. Journal of Acta Scientific Nutritional Health 2 (7): 42-53.
 3. Ahumada, A., Ortega, A., Chito, D., and Benítez, R. 2016. Saponinas de quinua (Chenopodium quinoa Willd.): UN subproducto con alto potencial biologico. Rev. Colomb. Cienc. Journal of Quimico Farm 45: 438-469.
 4. Bagheri, M., Zamani, M. R., Shouride, H., Molaei, A. R., Mansourian, A. R., and Heydari, F. 2019. Evaluation of compatibility of quinoa Genotypes in Mashhad and Isfahan. Final Research Project Report, Agricultural Research and Information Center, Registration No. 53795 (in Persian with English abstract).
 5. Balem, Z., Modolo, A. J., Trezzi, M. M., Vargas, T. O., Baesso, M. B., Brandelero, E. M., and Trogello, E. 2014. Conventional and twin-row spacing in different population densities for maize (Zea mays L.). African Journal of Agriculture Research 23: 1787-1792.
 6. Bastidas, E. G., Roura, R., Rizzolo, D. A. D., Massanes, T., and Gomis, R. 2016. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), from nutritional value to potential heaith benefits: an integrative review. Journal of Nutrition and Food Science 6 (3): 104-114.
 7. Beyrami, H., Rahimian, M. H., Salehi, M., and Yazdani-Biouki, R. 2020. Effect of different levels of irrigation water salinity on quinoa (Chenopodium quinoa) yield and yield components in spring planting. Journal of Crop Production 12 (4): 111-120.
 8. Bhargava, A., and Srivastava, S. 2013. Quinoa Botany, Production and Uses. CABI.
 9. Bhargava, A., Shukla, S., and Ohri, D. 2007. Genetic variability and interrelationship among various morphological and quality traits in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Field Crops Research 101: 104-116
 10. Bois, J. F., Winkel, T., Lhomme, J. P., Raffaillac, J. P., and Rocheteau, A. 2006. The response of some Andean cultivars of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) to temperature effects on germination, phenology, growth, and freezing. Eurean Journal of Agronomy 25: 299-308.
 11. Curti, R. N., Vega, A. J., Andrade, A. J., Bramardi, S. J., and Bertero, H. D. 2016. Adaptive responses of quinoa to diverse agro-ecological environments along with an altitudinal gradient in North West Argentina. Journal of Field Crops Research 189: 10-18.
 12. El Hazzam, Kh., Hafsa, J., Sobeh, M., Mhada, M., Taourirte, M., EL Kacimi, K., and Yasri, A. 2020. An insight into saponins from Quinoa (Chenopodium quinoa Willd): A Review. Journal of Molecules 25 (5): 1059.
 13. FAO. 2017. Faostat. Available at: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E.
 14. FAO/INFOODS Databases “Food Composition Database for Biodiversity Version 4.0–BioFoodComp4.0. 2007. Available online: http://www.fao.org/3/a-i7364e.pdf.
 15. Graf, B. L., Rojas-Silva, P., Rojo, L. E., Delatorre-Herrera, J., Baldeon, M. E., Raskin, I. 2015. Innovations in healthvalue and functional food development of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 14: 431-445.
 16. Hirich, A., Choukr-Allah, R., and Jacobsen, S. E. 2014. Quinoa in Morocco- Effect of sowing dates on development and yield. Journal of Agronomy and Crop Science 1-7.
 17. Jacobsen, S., and Stolen, O. 1993. Quinoa - Morfology, phenology and prospects for its production as a new crop in Europe. Eurean Journal of Agronomy 2 (1): 19-29.
 18. Koziol, M. J. 1991. Afrosimetric estimation of threshold saponin concentration for bitterness in quinoa (Chenopodium quinoa Willd). Journal of Science Food Agriculture 54: 211-219.
 19. Koziol, M. J. 1993. Quinoa: a potential new oil crop. New crops. Wiley, New York. Latinreco. 1990. Quinua. Hacia su cultivo comercial. Latinreco S.A. Quito, Ecuador.
 20. Martinez, E. A., Veas, E., Jorquera, C., San Martin, R., and Jara, P. 2009. Re-introduction of quinoa into arid Chile: cultivation of two lowland races under extremely low irrigation. Journal of Agriculture Crop Science 195: 1-10.
 21. Mignone, C. M., and Bertero, H. D. 2007. Identificación del período crítico de determinación del rendimiento en quínoas de nivel del mar. Proceedings of the Congreso Internacional de la Quinua, 23-26 October; Iquique.
 22.  Miranda, M., Vega-Gálvez, A., Martínez, E., López, J., Rodríguez, M. J., Henríquez, K., and Fuentes, F. 2012. Genetic diversity and comparison of physicochemical and nutritional characteristics of six quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotypes cultivated in Chile. Journal of Food Science Technology 32: 835-843.
 23. Miri, Kh. 2017. Evaluation of compatibility of quinoa genotypes to Iranshahr region. Final report of the research project. Baluchestan Agriculture and Natural Resources Research and Training Center (IRANSHAHR). Agricultural Research and Extension Research Organization. (in Persian with English abstract).
 24. Molaei, A. 2016. Evaluation of adaptation and response of some quinoa cultivars to day length in Shahrekord. Final report of the research project. Chaharmahal & Bakhtiari Province Agricultural and Natural Resources Research and Training Center. Agricultural Research and Extension Research Organization. (in Persian with English abstract).
 25. Naneli, I., and Dokuyucu, T. 2017. Response of the quinoa genotypes to different locations by grain yield and yield components. International Journal of Agriculture Innovations and Research 6 (3): 446-451.
 26. Prager, A., Munz, S., Nkebiwe, P. M., Mastand, B., and Graeff-Honninger, S. 2018. Yield and quality characteristics of different quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars grown under field conditions in southwestern Germany. Agronomy Journal 8 (10): 1-19.
 27. Pulvento, C., Riccardi, M., Lavini, A. D., Andria, R., Iafelice, G., and Marconi, E. 2010. Field trial evaluation of two Chenopodium quinoa genotypes grown under rain-fed conditions in a typical mediterranean environment in south Italy. Journal of Agronomy and Crop Science 196: 407-411.
 28. Reguera, M., Conesa, C. M., Gil-Gomez, A., Haros, C. M., Perez-Casas, M. A., Briones-Labarca, L., Bolanos, L., Bonilla, I., Alvarez, R., Pinto, K., Mujica, A., and Bascunan-Godoy, L. 2018. The impact of different agroecological conditions on the nutritional composition of quinoa seeds. Peer Journal, e4442.
 29. Rojas, W., Barriga, P., and Figueroa, H. 2003. Multivariate analysis of genetic diversity of Bolivian quinoa germplasm. Journal of Food Reveiws International 9: 167-177.
 30. Santis, G., Maddaluno, C., Ambrosio, T., Rascio, A., Rinaldi, M., and Troisi, J. 2016. Characterisation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) accessions for the saponin content in Mediterranean environment. Italian Journal of Agronomy 11 (774): 277-281.
 31. Sarjamei, F., Khorasani, S., and Nezhad, N. 2014. Effect of planting methods and plant density, on morphological, phenological, yield and yield component of baby corn. Journal of Advance in Agriculture and Biology 2 (1): 20-25.
 32. Sepahvand, N. A. 2013. Evaluation of compatibility, agronomic, phenological characteristics and qualitative value of quinoa crop in Iran. Final Research Project Report, Agricultural Research and Information Center, Registration No. 44026.
 33. Sepahvand, N. A., and Prcasi, A. 2015. Study of adaptation and agronomic characteristics of quinoa in Iranshahr. 13th Iranian Conference on Agronomy and Plant Breeding Sciences and Third Iranian Seed Science and Technology Conference. (in Persian with English abstract).
 34. Shirinnezhad, R., Torabi, M., and Mahmoudi, F. 2019. Evaluation of compatibility of quinoa cultivars in different planting dates and their effects on morphological, physiological and biochemical parameters. Second international and sixth national conference vs. Conventional Agriculture 1-7. (in Persian with English abstract).
 35. Sifti, E., Ramezanpour, S., Soltanloo, H., Salehi, M., and Sepahvand, N. A. 2016. Investigation of some morphophenological traits related to yield and early maturity in cultivars Modified quinoa (Chenopodium quinoa). Journal of Crop Production 8 (2): 153-169. (in Persian).
 36. Singh, S., Singh, R., and Singh, K.V. 2016. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd), functional superfood for today’s world: A Review. Journal of World Scientisic News 58: 84-96.
 37. Soliz-Guerrero, J. B., Rodriguez, D. J., Rodriguez-Garcia, R., Mendez-Padilla, G., and Angulo-Sanchez, J. L. 2002. Quinoa saponins: concentration and composition analysis. Intrnational Journal of Janick and A. Whipkey (eds.), Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA p. 110-114.
 38. Stikic, R., Glamoclija, D., Demin, M., Vucelic-Radovic, B., Jovanovic, Z., Milojkovic-Opsenica, D., Jacobsen, S. E., Milovanovic, M. 2012. Agronomical and nutritional evaluation of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) as an ingredient in bread formulations. Journal of Cereal Science 55: 132-138.
 39. Stuardo, M., and San Martin, R. 2008. Antifungal properties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) alkali treated saponins against Botrytis cinerea. Industrial Crops and Products. Journal of Crop Product 27: 296-302.
 40. Tavoosi, M., and Sepahvand, N. A. 2013. Effect of planting date on yield and phenological and morphological characteristics of different genotypes of new quinoa in Khuzestan. First International Congress and 13th Iranian Genetic Congress. Shahid Beheshti University. (in Persian with English abstract).
 41. Tavoosi, M., and Sepahvand, N. A. 2013. Evaluation of different genotypes of quinoa for yield and other phenological characteristics in khuzestan. 12th Iranian Genetic Congress, Shahid Beheshti University. (in Persian with English abstract).
CAPTCHA Image