بررسی اثر تراکم کاشت روی عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ در سیستم کشت انتظاری در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور تعیین بهترین تراکم کاشت گلرنگ دیم، آزمایشی در دو سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ و ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در ۹ تراکم اجرا شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: فاصله بوته روی ردیف در سه سطح (۵، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر) و فاصله ردیف در سه سطح (۲۵، ۵/۳۷ و ۵۰ سانتیمتر) و ژنوتیپ در دو سطح (لاین PI-۵۳۷۵۹۸ و لاین با شماره موقت ۲۸۷). کشت به صورت انتظاری انجام گرفت. اثر فاصله بوته روی ردیف بر طول دوره گلدهی و تعداد طبق در بوته معنی دار بود. با افزایش فواصل بوته ها روی ردیف، تعداد طبق در بوته افزایش یافت. اثر فاصله ردیف بر صفات طول دوره گلدهی، تعداد روز تا رسیدن، ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه معنی دار بود. عملکرد دانه ژنوتیپ PI-۵۳۷۵۹۸ از لاین ۲۸۷ بیشتر بود. بیشترین عملکرد دانه (۶/۶۰۶ کیلوگرم در هکتار) از فاصله ردیف ۲۵ سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف ۵ سانتیمتر برای ژنوتیپ PI-۵۳۷۵۹۸ بدست آمد. اثر هیچ یک از عوامل مورد بررسی بر درصد روغن معنی دار نبود، با این حال بیشترین درصد روغن (۷۴/۳۰%) از فاصله ۵ سانتیمتر بین بوته وفاصله ردیف ۵/۳۷ سانتیمتر بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، تراکم بین ۵۳ تا ۸۰ بوته در متر مربع جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و روغن در کشت انتظاری گلرنگ در شرایط دیم معتدل سردسیری مناسب می باشد.