مطالعه اثرات تداخلی جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد ذرت دانه ای در تراکم گیاهی مختلف (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

1385 در قالب طرح - به منظور بررسی تاثیر تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر شاخص های رشد ذرت آزمایشی در سال زراعی 86
بلوک کامل تصادفی در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی د انشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین با چهار تکرار انجام شد . تیمارهای
7 و 10 بوته ذرت در مترمربع ) و تداخل علف های هرز تا مرحله ی 9 و 13 برگی در ، آزمایشی شامل سه تراکم گیاهی عاری از علف هرز ( 4 هر کدام از تراکم های مذکور اعمال گردید، بطوری که علف های هرز روییده در هر کرت تا فرا رسیدن هر یک از مراحل رشدی مزبور با
گیاه زراعی رقابت می کردند و سپس کنترل علف های هرز تا انتهای فصل رشد به شکل دستی انجام گرفت . علاوه براین یک تیمار تداخل
علف های هرز در سراسر فصل رشد با تراکم گیاهی 7 بوته ذرت در مترمربع (تراکم معمول خوزستان) نیز به عنوان شاهد تداخل کامل
علف های هرز در نظر گرفته شد . براساس نتایج بدست آمده علف های هرز کاهش معنی داری در عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ،
سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی ذرت ایجاد کرد ، بگونه ای که بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت
رشد محصول و سرعت رشد نسبی به غیر از مراحل ابتدایی رشد، از تیمارهای شاهد عاری از علف هرز در سراسر فصل رشد (کشت خالص )
در هر سه تراکم گیا هی بدست آمد . بیشترین شدت کاهش عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد عاری از علف هرز، در
تیمار تداخل علف های هرز در سراسر فصل رشد در تراکم گیاهی 7 بوته در مترمربع حادث شد . کمترین شدت کاهش عملکرد ماده خشک و
شاخص سطح برگ در تراکم گیاهی عاری از علف هرز 10 بوته در مترمربع رخ داد . با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد که علف های
هرز با کاهش شاخص سطح برگ، منجر به کاهش عملکرد ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی در ذرت گردیده است.