ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گیاه کرامب یکی از گیاهان مهم دارویی وصنعتی است که در سطح وسیعی از مراتع استان خراسان رضوی پراکنش دارد. در یک مطالعه آزمایشگاهی، تاثیر درجه حرارتهای مختلف بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی وصنعتی کرامب(Crambe kotschyana) به منظور تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی آنها، به صورت کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای درجه حرارت ثابت ۳۵،۳۰،۲۵،۲۰،۱۵،۱۰،۵،۲و۴۰ درجه سانتی گراد و درهر تیمار حرارتی ۴ تکرار و برای هر تکرار ۲۵ عدد بذر در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: در صد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، مدت زمان رسیدن به ۵۰% جوانه زنی. نتایج نشان داد که تاثیر درجه حرارت روی سرعت ودرصد جوانه زنی بذور معنی دار بود. حداکثر درصد جوانه زنی بذور(۱۰۰%) در تمام دماها، به استثناء دماهای ۲،۳۵و۴۰ درجه سانتی گراد بدست آمد. به استثناء دماهای ۲،۳۵و۴۰ درجه سانتی گراد، بین دماه های مختلف اختلاف معنی داری در سرعت جوانه زنی مشاهده نشد. باین وجود بیشترین سرعت جوانه زنی در دمای ۲۰ درجه سانتی گرادمشاهده شد. براساس نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین سرعت جوانه زنی و دما، درجه حرارتهای کاردینال(حداقل، بهینه وحداکثر) به ترتیب ۷/۱، ۱۸و۴۳ درجه سانتی گراد تعیین شدند.