تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم (Triticum astivum)، پیاز (Allium cepa) و کاهو (Lactuca sativa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم، پیاز و کاهو آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به اجرا درآمد. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گردو شامل غلظت های ۵/۲، ۵، ۱۰ درصد وشاهد (آب مقطر)، بر روی جوانه زنی ۳ گیاه کاهو، گندم و پیاز به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه روند کاهشی داشت. بیشترین اثر بازدارندگی بر درصد جوانه زنی در کاهو مشاهده شد. بیشترین و کمترین کاهش سرعت جوانه زنی به ترتیب با ۴/۵۹ و۲/۲۲ درصد مربوط به کاهو و پیاز بود. همچنین بیشترین اثر بازدارندگی روی زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانه زنی در گیاه گندم مشاهده شد. بیشترین اثر بازدارندگی بر طول ساقه چه و ریشه چه در گیاه گندم به ترتیب با ۵/۸۸ و ۱/۸۰ درصد در غلظت ۱۰ درصد نسبت به شاهد مشاهده شد. بیشترین کاهش وزن تر و خشک مربوط به گندم بود و این نشان دهنده حساسیت بیشتر گندم نسبت به دو گیاه دیگر است. در ضمن پیاز کمترین حساسیت را نسبت به مواد آللوپاتیک گردو نشان داد.