ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناسL. Rubia tinctorum در غلظت های مختلف NaCl

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر سطوح مختلف NaCl بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه روناس Rubia tinctorum L. در دو آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید، که تیمارها ۸ سطح شوری (dSm-۱ ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۰) بودند. در این آزمایش درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک و طول ساقه چه و ریشه چه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد با افزایش شوری میزان صفات فوق کاهش یافت. بطوریکه درصد جوانه زنی در سطح ۱۰ dSm-۱ و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه در سطح dSm-۱ ۵ و طول ریشه چه در سطح dSm-۱۲۵ کاهش معنی داری داشت. آزمایش دوم نیز در یک طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار به روش کشت شنی و در شرایط گلخانه ای انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف شوری (dSm-۱۲۰ و۱۵،۱۰، ۰) بر شاخص هایی مانند عدد کلروفیل متر (SPAD)، مقاومت روزنه ای، وزن ویژه برگ، سطح برگ، نسبت طول ساقه به ریشه و نسبت قطر استوانه مرکزی به قطر کل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوری مقاومت روزنه ای و وزن ویژه برگ افزایش یافت، در حالیکه تعداد انشعابات ساقه، سطح برگ، نسبت طول ساقه به ریشه، نسبت قطر استوانه مرکزی ریشه به قطر کل ریشه، وزن کل برگ هربوته، وزن کل ساقه و ریشه کاهش یافت.