بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) و ریحان بذری (Ocimum basilicum) در شرایط کشت مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ریحان و لوبیا و ارزیابی تاثیر کشت مخلوط بر کنترل علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۱۰ تیمار اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص هریک از گیاهان و۳ الگوی کشت مخلوط در شرایط وجود و عدم وجود علف هرز به شرح ذیل بود: (۱- کشت خالص ریحان، ۲- کشت خالص لوبیا، ۳- کشت مخلوط نواری ۴ردیف ریحان ۲ردیف لوبیا، ۴- کشت مخلوط نواری ۴ردیف لوبیا ۲ردیف ریحان و ۵ - کشت ردیفی) بدون کنترل علف هرز، و همین تیمارها با کنترل کامل علف هرز. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه لوبیا نشان داد، تیمارهای مختلف از نظر تعداد غلاف، تعداد بذر در بوته، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند و تعداد بذر در غلاف، وزن صد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. در گیاه ریحان نیز بین تیمارهای مختلف از نظر تعداد گل آذین، گره، شاخه اصلی، بذر در بوته وعملکرد اقتصادی و بیولوژیک اختلاف معنی دار وجود داشت. ولی اختلاف معنی دار در وزن هزار دانه و شاخص برداشت مشاهده نشد. پایین ترین وزن خشک علف های هرز درتیمارهای کشت خالص ریحان و کشت نواری با ۴ ردیف ریحان مشاهده شد و بیشترین وزن خشک علف های هرزدر کشت خالص لوبیا بدست آمد. بالاترین شاخص سطح برگ لوبیا را کشت خاص لوبیا با کنترل علف هرز داشت وبالاترین شاخص سطح برگ در ریحان در کشت مخلوط ردیفی بدست آمد. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد کشت مخلوط ریحان و لوبیا برکشت خالص آنها برتری دارد و کشت مخلوط ردیفی بیشترین نسبت برابری زمین (۱.۲) را به خود اختصاص داد.