ارزیابی محدودیت مخزن و سهم نسبی اندام های فتوسنتز کننده گندم در انباشت ماده خشک در دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور تعیین سهم نسبی فتوسنتز اندامهای مختلف گندم در انباشت ماده خشک در دانه و تعیین محدودیت مخزن آنها این تحقیق بصورت آزمایش کرتهای یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی۸۱۱۳۸۰در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز اجرا گردید. در این تحقیق ده ژنوتیپ گندم گرین، استار، زاگرس، فونگ، چمران، داو، ویناک، یاواروس، کرخه و کراس سیمیت بعنوان فاکتور اصلی و چهار تیمار دستکاری اجزای فنوتیپی شامل حذف ریشکهای تمام سنبله ها، حذف برگ پرچم، حذف برگهای زیر برگ پرچم و پوشش سنبله بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که فتوسنتز سنبله بیشترین سهم نسبی (۹۳/۱۵ %(را در پر کردن دانه داشت، همچنین ۹/۱۳، ۱/۱۲ و ۹/۱۱ درصد میانگین سهم نسبی وزن خشک دانه بترتیب به برگ پرچم، برگهای زیر برگ پرچم و ریشک ها تعلق داشت. ارزیابی محدودیت مخزن ارقام مورد مطالعه نشان داد که در هیچ یک از ارقام محدودیت مخزن وجود ندارد. لاین کراس سیمیت و ژنوتیپ استار نسبت به سایر ارقام از محدودیت منبع بیشتری برخوردار بودند در حالی که ارقام داو و چمران محدودیت منبع کمتری داشتند.