بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد، درصد و مقدار اسانس گیاه رازیانه به استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۴ کود بیولوژیک و تلفیق های دوگانه آنها به شرح زیر بود: ۱- تیمار شاهد (بدون هیچ تیمار کودی)، ۲- باکتری سودوموناس (گونه Pseudomonas putida)، ۳- باکتری ازتوباکتر (گونه Azotobacter chroococcum)، ۴- کمپوست، ۵- ورمی کمپوست، ۶- ترکیب سودوموناس و ازتوباکتر، ۷- ترکیب سودوموناس وکمپوست، ۸- ترکیب سودوموناس و ورمی کمپوست، ۹- ترکیب ازتوباکتر و کمپوست، ۱۰- ترکیب ازتوباکتر و ورمی کمپوست، ۱۱- ترکیب کمپوست و ورمی کمپوست. تاثیر این تیمارها بر صفات و ویژگی های ارتفاع، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اسانس، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در چترک معنی دار بود و تیمارها از نظر وزن هزار دانه و وزن دانه در چتر اختلاف معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (۸۷ سانتیمتر) در تیمار مخلوط ازتوباکتر و کمپوست و تعداد چتر در بوته (۳۰ چتر)، وزن هزار دانه (۴.۳ گرم)، عملکرد بیولوژیکی (۵۴۴۴ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (۲۹.۹۸ لیتر در هکتار) و عملکرد دانه (۱۰۵۹ کیلوگرم در هکتار) در تیمار استفاده توام از کمپوست و ورمی کمپوست حاصل شد، اما شاخص برداشت و درصد اسانس در مقایسه با شاهد کاهش یافت.