همسانه سازی کارکردی ژنهای مقاومت به بلایت دیررس سیب زمینی در ژنوتیپ محک سولانوم دمیسوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارقام محک دمیسوم جهت تعیین نژاد ایزوله های پاتوژن اهمیت جهانی دارند. شناسایی آلل های جدید مقاوم در برابر ایزوله های پاتوژن جهت ایجاد مقاومت پایدار از موارد مورد تاکید به نژادگران گیاهی است. مطالعات اخیر، نشان دهنده حضور ژن ها یا آلل های همولوگ R۳ و R۲ در ژنوتیپ Ma.R۹ سولانوم دمیسوم می باشد. با توجه به مقاومت این ژنوتیپ در مطالعات مختلف در برابر ایزوله های شایع، شناسایی و همسانه سازی ژن های مقاوم موجود در آن با روش ژن کاندید مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج این آزمایش برای نخستین بار وجود ژن R۳a در این ژنوتیپ به تایید رسید. از سوی دیگر از بین همولوگ های ژن R۲، همولوگ فعال این ژن همسانه سازی و توالی یابی گردید و فعالیت مشابه آن با ژن R۲ با روش اینفیلتراسیون همزمان تایید گردید. لذا برای نخستین بار، گزارش وجود دو ژن با واکنش متفاوت در برابر ایزوله های پاتوژن در این ژنوتیپ می تواند دلیلی بر پایداری نسبی این ژنوتیپ در برابر ایزوله های مختلف مورد مطالعه در کشورها و سال های مختلف باشد. همچنین نتایج این آزمایش تاییدی بر کارایی بالای روش افکتورومیکس درجهت شناسایی ژن ها و آلل های جدید می باشد. همخوانی دو ژن R۲ و همولوگ آن در سطح اسیدآمینه نشان دهنده حفظ شدگی کامل ناحیه LRR و حذف، اضافه و جانشینی در بین واحدهای ناحیه NBS می باشد.