مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد در جمعیت ۲F دو رقم برنج ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور شناسایی QTLهای کنترل کننده عملکرد برنج از جمعیت ۲F حاصل از تلاقی بین ارقام گرده و دم سفید استفاده گردید. والد گرده و دم سفید به ترتیب دارای متوسط عملکرد ۲۵/۴۳ و ۵۵/۳۱ گرم در بوته بودند که با استفاده از آزمون t-استیودنت تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۰۱/۰ نشان دادند. ژنوتیپ ۱۹۴ بوته ۲F با استفاده از ۱۱۷ نشانگر AFLP تعیین شد و نقشه پیوستگی جمعیت با استفاده از نرم افزار Map Manager v۲.۶.۵ تهیه گردید. طول نقشه بدست آمده ۱۲۱۲ سانتی مورگان با متوسط فاصله ۸۸/۱۱ سانتی مورگان بود. برای تشخیص ارتباط بین ژنوتیپ نشانگر و ارزش صفت در افراد ۲F، تجزیه QTL با استفاده از دو روش مکان یابی فاصله ای ساده و مکان یابی فاصله ای مرکب انجام گرفت. در جمعیت ۲F، یک QTL پیوسته با عملکرد روی گروه پیوستگی ۲ شناسایی شد. تنوع فنوتیپی همبسته با این QTL در حدود ۳/۸ درصد و اثر افزایشی این QTL در حدود ۶۲/۲ گرم در بوته بود. در QTL شناسایی شده آلل های والد گرده باعث افزایش عملکرد دانه در بوته های ۲F شدند.