تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش ۲،۴-D + MCPA بر کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت و تاج خروس و مقادیر کاهش یافته علف کش ۲، ۴-D + MCPA بر رشد و عملکرد ذرت وکنترل تاج خروس، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح نواری (بلوکهای خرد شده) بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. آزمایش دارای سه فاکتور: تراکم علف هرز در چهار سطح (۳،۶،۹ و ۱۲ بوته در متر مربع) بعنوان فاکتور عمودی، دز (مقدار) علف کش در سه سطح (۰،۵۰ و ۱۰۰ درصد مقدار توصیه شده) به عنوان فاکتور افقی و تراکم گیاه زراعی در سه سطح (۷،۹ و۱۱ بوته در متر مربع) بود که روی فاکتور عمودی (تراکم علف هرز) اسپلیت گردید. نتایج نشان داد که با کاربرد علف کش، ماده خشک و شاخص سطح برگ تاج خروس کاهش و ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت افزایش یافت. عملکرد و اجزای عملکرد ذرت همگی در اثر مصرف علف کش افزایش یافتند. با افزایش تراکم ذرت، کارآیی علف کش افزایش یافت که این افزایش در تیمار دز کاهش یافته معنی دار بود، اما در تیمار دز معمولی افزایش اندکی در کارآیی علف کش مشاهده گردید. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت با افزایش تراکم ذرت افزایش یافت ولی تعداد ردیف دانه دربلال، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه تحت تاثیر قرار نگرفت. با افزایش تراکم تاج خروس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه و شاخص برداشت ذرت به طور معنی داری کاهش یافت، اما تعداد ردیف دانه در بلال تحت تاثیر قرار نگرفت. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش تراکم ذرت تا ۱۱ بوته در متر مربع، می توان مقدار مصرف علف کش را کاهش داد، بدون اینکه کاهش معنی داری در عملکرد آن ایجاد شود.