ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کاهش دمای خاک و تعدیل میکروکلیمای سیب زمینی توسط یک گیاه سایه انداز، در نواحی که دمای هوا و خاک در طول فصل رشد زیاد است، یک راهکار زراعی مناسب جهت بهبود عملکرد این گیاه می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که ذرت یک گیاه سایه انداز مناسب در این راستا می باشد. این آزمایش با هدف ارزیابی کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی تحت شرایط آب و هوایی مشهد با هفت تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل; MC (تک کشتی ذرت)، MP (تک کشتی سیب زمینی)، S (کشت نواری)، ۲۵% I، ۵۰% I، ۷۵% I (به ترتیب با ۲۵%، ۵۰% و ۷۵% همپوشانی ردیفهای ذرت و سیب زمینی در تیمار نواری) و R (کشت مخلوط ردیفی) بودند. نتایج نشان دادکه سایه اندازی سبب افزایش سطح ویژه برگ سیب زمینی شد، به گونه ای که بیشترین و کمترین مقدار متغیر مذکور به ترتیب در تیمارهای R وMP مشاهده شد. با همپوشانی تدریجی ردیفهای ذرت و سیب زمینی در تیمار S (یعنی به ترتیب تیمارهای ۲۵% I، ۵۰%I، ۷۵%I و R) عملکرد ذرت در اثر فاصله بیشتر ردیفها نسبت به کشت خالص افزایش، و در مقابل عملکرد سیب زمینی در اثر سایه اندازی بیش از حد ذرت کاهش یافت، در نتیجه اختلاف معنی داری بین LER تیمارهای آزمایش حاصل نشد. بنابراین براساس نتایج این آزمایش کشت همزمان ذرت و سیب زمینی در تراکم کشت خالص خود توصیه نمی شود و جهت حصول نتایج بهتر باید تراکم ذرت را کاهش داد یا از سیستمهای کشت تاخیری استفاده نمود.