تاثیرنسبت های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد، اجزاء عملکرد علوفه وخصوصیات مرفولوژیکی ذرت علوفه ای (Zea mays var. SC۷۰۴)، دو رقم سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor var. sugar graze، speedfeed) و ارزن علوفه ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed)، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در سال زراعی ۸۱-۸۰ انجام شد. در این بررسی از کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب شامل۵ سطح (%۰، %۲۵، %۵۰، %۷۵، %۱۰۰ فاضلاب) و چهار گیاه علوفه ای به ترتیب در کرتهای اصلی وکرتهای فرعی قرار گرفتند. خصوصیات مرفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد پنجه در هر بوته، درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین و عملکرد علوفه خشک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، قطرساقه، تعداد پنجه در هر بوته، عملکرد علوفه خشک نشان داد. باافزایش میزان فاضلاب تا سطح%۷۵، ارتفاع بوته افزایش یافت و با افزایش میزان فاضلاب تا سطح%۱۰۰، قطر ساقه، عملکرد علوفه خشک افزایش نشان داد. با این وجود بین تیمارهای %۷۵ و %۱۰۰ فاضلاب از نظر ارتفاع بوته، قطرساقه و عملکردعلوفه خشک گیاهان مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت. تعداد پنجه در هر بوته با افزایش میزان فاضلاب روند کاهشی نشان داد. بین سطوح مختلف فاضلاب از نظر درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. گیاهان علوفه ای مورد مطالعه، اختلافات معنی داری از نظر تمامی صفات مورد بررسی دارا بودند. اثرمتقابل بین نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب و گیاهان علوفه ای مورد مطالعه بر صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد پنجه در هر بوته، درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین، عملکرد علوفه خشک معنی دار نبود. بیشترین عملکرد ماده خشک در سورگوم علوفه ای شوگرگریز در تیمار%۱۰۰ فاضلاب (۱/۲۳ تن در هکتار) و کمترین مقدار ماده خشک در سورگوم علوفه ای اسپیدفید درتیمار %۱۰۰ آب چاه (۴/۵ تن در هکتار) حاصل شد.