تاثیر روش های خاکورزی بر پویایی جمعیت علف های هرز در مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum L.) کشت شده بعد از کلزا (Brassica napus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات روش های مختلف خاک ورزی بر تنوع و تراکم علف های هرز پنبه بعد از کلزا، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۴ در شهرستان گرگان انجام شد. تیمارها شامل روش های خاکورزی بدون خاک ورزی (کاشت در کلش خرد شده کلزا)، شخم با گاوآهن برگرداندار همراه با دیسک (بعنوان روش مرسوم)، چیزل همراه با دیسک (بعنوان روش کم خاک ورزی) و دو بار دیسک (بعنوان حداقل خاک ورزی) بود. در سه مرحله رشدی پنبه، ۲ برگی، غنچه دهی و گلدهی، گونه های مختلف علف هرز و کلزای خودرو در هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی تاثیر بسزایی در تراکم و ترکیب علف های هرز پنبه دارد. در تیمارهای بدون شخم بیشتر علف های هرز چندساله به خصوص اویارسلام غالب بود اما در روش شخم مرسوم بیشتر علف های هرز یک ساله از قبیل عروسک پشت پرده، تاج ریزی و تاج خروس غالبیت داشت. در تیمارهای کم خاک ورزی (چیزل و دیسک) هم علف های هرز چندساله وجود داشت و هم علف های هرز یک ساله فراوان بود. همچنین در روش های خاک ورزی بدون شخم، چیزل و دیسک در مقایسه با خاک ورزی مرسوم کلزای خودروی بیشتری سبز شده بود. نظر به اینکه ما بین روش های کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود نداشت بنابراین می توان از روش های کم خاک ورزی بجای روش های خاک ورزی مرسوم استفاده کرد اما باید در این روش ها در صدد یافتن راه های مفید و سودمند کنترل علف های هرز این روش ها بود.