ارزیابی کارایی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز نخود و زیست سنجی اثرات باقی مانده آنها در فصل بعد بر جوانه زنی و رشد رویشی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارایی چند علف کش در کنترل علف های هرز نخود و زیست سنجی اثرات باقی مانده آنها در فصل بعد بر جوانه زنی و رشد رویشی گندم طی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در شهرستان خرم آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای ارزیابی کارایی ۹ علف کش (اتال فلورالین (۳ لیتر در هکتار)، تری فلورالین (۲ لیتر در هکتار)، پندیمتالین (۵/۲-۵/۱ لیتر در هکتار)، ایمازتاپیر (۱-۷/۰ لیتر در هکتار)، ایزوکسافلوتل (۸۰ گرم در هکتار)، پیریدیت (۵/۲ لیتر در هکتار)، بنتازون (۲ لیتر در هکتار)، متری بیوزین (۷/۰ کیلو گرم در هکتار) و هالوکسی فوپ-آر-متیل (۱ لیتر در هکتار)) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ تیمار و ۴ تکرار اجرا شد. زیست سنجی اثرات باقی مانده علف کش های به کار رفته در کشت نخود با احتمال اثرات بازدارنده بر جوانه زنی و رشد رویشی گندم در فصل بعد مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین تراکم علف های هرز یک ساله برای کرت های شاهد بدون کنترل برابر ۶۰ بوته در مترمربع بود. در بین تیمارهای کنترل شیمیایی کمترین تراکم علف های هرز یک ساله به تیمار کاربرد پیش کاشت پندیمتالین مربوط بود، البته تیمارهای کاربرد پس رویشی پیریدیت و پندیمتالین و کاربرد پیش رویشی ایمازتاپیر تفاوت معنی داری با آن نداشت. کاربرد پس رویشی ایمازتاپیر و پیریدیت سبب کاهش ۸۳ درصدی تولید زیست توده علف های هرز یک ساله شد. بر اساس ارزیابی چشمی صورت گرفته علف کش ایمازتاپیر سبب بازدارندگی شدید رشد و علف کش های بنتازون و متری بیوزین موجب سوختگی شدید نخود شدند. کاربرد پس رویشی باریک برگ کش هالوکسی فوپ-آر-متیل و کاربرد پیش کاشت آمیخته با خاک علف کش های اتال فلورالین و تری فلورالین اثر گیاه سوزی مشخصی روی نخود نداشت. در بین تیمارهای مدیریت علف های هرز بیشترین عملکرد دانه (۸/۶۹۷ کیلوگرم در هکتار) به تیمار وجین زودهنگام اختصاص داشت که سه برابر تیمار شاهد بدون کنترل بود. تیمارهای کاربرد پس رویشی پیریدیت، ایزوکسافلوتل و پندیمتالین و تیمارهای تلفیقی کاربرد پیش رویشی پندیمتالین یا ایمازتاپیر به علاوه وجین دستی دیرهنگام و تیمار ترکیبی کاربرد پیش رویشی ایمازتاپیر به علاوه کاربرد پس رویشی پندیمتالین نیز از نظر عملکرد دانه نخود تفاوت معنی داری با تیمار وجین زودهنگام نداشتند. براساس نتایج آزمایش های زیست سنجی ارزیابی اثرات باقی مانده علف کش های به کار رفته در کشت نخود، هیچ یک از علف کش های مورد آزمایش با مقادیر معین به کار رفته در کشت نخود اثر نامطلوب معنی داری بر جوانه زنی و رشد رویشی گندم کاشته شده در فصل بعد نداشتند.