اثر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و تولید محصول و ماده خشک گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای آلی بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و عملکرد زیست توده گوجه فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۶ تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی در زیراب سوادکوه در سال زراعی ۸۶ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: ۱) عدم مصرف کود، ۲) کود شیمیایی، ۳) کود گاوی، ۴) کود مرغی، ۵) ورمی کمپوست و ۶) کمپوست زباله بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر خصوصیات شیمیایی خاک شامل درصد کربن، مواد آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب، pH خاک، CEC و SP در سطح ۱% معنی دار بود ولی تیمارها اثر معنی داری بر هدایت الکتریکی خاک نداشت. همچنین وضعیت عناصر میکرو خاک تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و مصرف کود های آلی موجب افزایش غلظت این عناصر در خاک گردید. اثر تیمارها بر خصوصیات فیزیکی خاک شامل وزن مخصوص ظاهری خاک، درصد خلل و فرج خاک و هدایت هیدرولیکی خاک اشباع در سطح ۱% معنی دار بود ولی بر خصوصیت خاکدانه ای خاک اثر معنی داری نداشتند. میزان ماده خشک ریشه و اندام های هوایی گوجه فرنگی نیز در اثر مصرف کود های آلی و شیمیایی در مقایسه با تیمار بدون کود افزایش یافت و بالاترین میزان ماده خشک در تیمارهای کاربرد ورمی کمپوست و کود شیمیایی بدست آمد. عملکرد اقتصادی نیز تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و بیشترین عملکرد اقتصادی در تیمار کود شیمیایی و ورمی کمپوست بدست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش می توان بیان کرد که مصرف کودهای آلی بخصوص به شکل کمپوست شده ضمن افزایش عملکرد گیاه اثرات مثبت و مفیدی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک داشته که خود منجر به حفظ سلامت و حاصلخیزی خاک و تولید پایدار در دراز مدت خواهد شد.