تأثیر روش کاشت و میزان مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فیریولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد

2 استاد، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد

3 -

چکیده

به منظور بررسی تأثیر روش کاشت و میزان مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه چای ترش، آزمایشی مزرعه‎ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر در دو سال زراعی 1395 و 1396 انجام، آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا، تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در هفت سطح شامل تأمین 100% نیاز آبی (I100)، %80 نیاز آبی از هشت برگی تا اواخر گلدهی (I801)، 80% نیاز آبی از هشت برگی تا اوایل گلدهی (I802)، 80% نیاز آبی از اوایل تا اواخر گلدهی (I803)، %60 نیاز آبی از هشت برگی تا اواخر گلدهی (I601)، %60 نیاز آبی از هشت برگی تا اوایل گلدهی (I602)، %60 نیاز آبی از اوایل تا اواخر گلدهی (I603) و روش کاشت در دو سطح (نشاءکاری و کشت مستقیم) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل آبیاری و روش کاشت بر عملکرد بیولوژیک، ویتامین ث و فنل کل کاسبرگ و پروتئین و روغن دانه معنی‌دار بود. عملکرد و شاخص برداشت دانه و کاسبرگ و آنتوسیانین تنها تحت تأثیر اثر اصلی آبیاری قرار گرفتند. به طوری که با افزایش شدت تنش، عملکرد و شاخص برداشت دانه و کاسبرگ کاهش و میزان آنتوسیانین افزایش یافت. با توجه به عدم مشاهده اختلاف معنی داربین عملکرد دانه و کاسبرگ تیمارهای I100 و I801 ، جهت حصول عملکرد کمی و کیفی قابل قبول ، آبیاری به میزان 80 درصد نیاز آبی از هشت برگی تا اواخر گلدهی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1400