اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دامشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر آبیاری و سیستم تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا، آزمایشی به ‌‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی در دو سال 99-1398 اجرا شد. عامل اصلی رژیم‌های آبیاری در سه سطح: آبیاری معادل 100 (شاهد)، 65 و 30 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و عامل فرعی شش سطح کودی شامل: 1- شاهد (عدم مصرف)، 2- کود دامی، 3- ورمی‌کمپوست، 4- NPK، 5- 50% دامی+ 50% NPK و 6- 50% ورمی‌کمپوست+ 50% NPK بود. صفات تعداد گل آذین در مترمربع، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص اسپد، محتوی رطوبت نسبی برگ، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری 30 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (تنش شدید) تأثیر چشمگیری بر صفات اندازه‌گیری شده در هر دو سال زراعی داشت؛ به‌طوریکه در این تیمار عملکرد دانه نسبت به تیمار آبیاری 100 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (شاهد)، 4/38 و 6/32 درصد بترتیب در سال اول و دوم کاهش یافت. همچنین عملکرد و اجزاء عملکرد در سیستم‌های تغذیه تلفیقی نسبت به سیستم‌های شیمیایی و آلی بیشتر بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1/3040 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد 50% ورمی‌کمپوست+ 50% NPK بدست آمد. بر اساس نتایج ضرایب همبستگی، وزن هزار دانه از مهمترین اجزاء تاثیرگذار بر عملکرد دانه کینوا بود. بنابراین در منطقه بیرجند، سیستم تغدیه تلفیقی در شرایط تنش خفیف برای حصول عملکرد اقتصادی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1400