ارزیابی اثر روش آبیاری و زمان مصرف علفکش تریفلورالین بر جمعیت علف‌های هرز، اجزای عملکرد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

علف‌های هرز به عنوان یکی از عوامل اصلی محدود‌کننده تولید زیره سبز شناخته شده اند. بنابراین، به منظور ارزیابی اثر روش مدیریت علف‌های هرز و نوع آبیاری بر کنترل علف‌های هرز زیره سبز آزمایشی بصورت کرت خردشده بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1400-1401 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نوع آبیاری در دو سطح (غرقاب و بارانی) و مدیریت علف‌های هرز در هفت سطح (وجین دستی علف‌های هرز، زمان مصرف علف‌کش تریفلورالین در شش سطح شامل عدم مصرف، کاشت 3 ، 7، 14 و 21 روز قبل از کاشت زیره سبز) بودند. نوع آبیاری بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز، تعداد چتر در گیاه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و کارآیی مصرف آب در سطح یک درصد و شاخص برداشت در سطح 5 درصد اثر معنی‌داری نشان داد. نوع مدیریت علف‌های هرز بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز، تعداد بوته سبز شده، ارتفاع گیاه، تعداد چتر در گیاه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد اسانس و کارآیی مصرف آب در سطح یک درصد و شاخص برداشت در سطح 5 درصد اثر معنی‌داری نشان داد. برهمکنش نوع آبیاری و مدیریت علف‌های هرز اثر معنی‌داری بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز، درصد اسانس و عملکرد اسانس در سطح یک درصد و عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح 5 درصد اثر معنی‌داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1403
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اولین انتشار: 12 خرداد 1403