همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

مهندس زهرا طاهری

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

zahra.taheri@ymail.com
05138804619