تغییر هزینه چاپ مقالات

به استحضار می‌رساند از این تاریخ به بعد برای چاپ مقالات در نشریه پژوهشهای زراعی ایران، مبلغ دو میلیون ریال از نویسندگان دریافت خواهد شد.