نویسنده = گلوی گلوی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 431-437

10.22067/gsc.v8i3.7757

قهقائی قهقائی؛ گلوی گلوی؛ رمرودی رمرودی؛ باقری باقری


3. بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 255-262

10.22067/gsc.v3i2.1309

قنبری قنبری؛ احمدیان احمدیان؛ گلوی گلوی