نویسنده = سید عبدالرضا کاظمینی
تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 120-130

10.22067/gsc.v13i1.25692

افسانه نعمت پور؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی


تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 793-804

10.22067/gsc.v12i4.25621

مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی


اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ

دوره 10، شماره 4، دی 1391، صفحه 774-780

10.22067/gsc.v10i4.20388

مجید نوروزی؛ سید عبدالرضا کاظمینی


تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 486-493

10.22067/gsc.v9i3.11985

خدیجه علیجانی؛ محمد جعفر بحرانی؛ سید عبدالرضا کاظمینی