نویسنده = محمد علی بهمنیار
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-86

10.22067/gsc.v15i1.39711

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ محمد علی بهمنیار


2. تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 454-462

10.22067/gsc.v12i3.22272

فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار