نویسنده = مجتبی میرآخوری
شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 711-722

10.22067/gsc.v14i4.46515

مجتبی میرآخوری؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم امیری؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهرداد یارنیا


بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 531-541

10.22067/gsc.v8i3.7772

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ فواد مرادی؛ محمدرضا اردکانی؛ پریسا ناظری؛ محمد اسماعیل پور جهرمی