کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعیین برخی صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر نسبت ریشه به اندام هوایی در ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22067/jcesc.2024.84953.1274

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ محمد زارع مهرجردی؛ نسرین مشتاقی


مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 751-765

10.22067/gsc.v12i4.24913

محسن سعدلوپاریزی؛ علی اصغری؛ عبدالرضا اخگر