مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری