بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 .فردوسی مشهد

چکیده

بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای