بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه تهران

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، تهران- ایران.

چکیده

بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

CAPTCHA Image