مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کارآیی همزیستی و توان حل فسفات 45 جدایه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جدا شده از دو منطقه گرگان و نیشابور در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که هیچکدام از جدایه‌ها در محیط کشت جامد توانایی حل فسفات معدنی را نداشتند اما در محیط کشت مایع حل فسفات معدنی در بین جدایه‌ها مشاهده شد. کلیه جدایه‌های ریزوبیوم توانایی حل فسفات آلی را نشان دادند. نتایج حاصله از کارآیی همزیستی نشان داد که جدایه‌های ریزوبیوم لگومینوزارم از نظر همزیستی تفاوت معنی داری داشتند. کارآیی همزیستی بین 5 تا 500 درصد در بین جدایه‌های گرگان و نیشابور مشاهده شد. جدایه‌های R65G و R59G از منطقه گرگان و R30N از منطقه نیشابور بالاترین کارآیی همزیستی را نشان دادند. با توجه به نتایج توان حل فسفات معدنی و آلی و همچنین با در نظر گرفتن کارآیی همزیستی،جدایه‌های R65G، R30N وR59G بعنوان جدایه‌های برتر در این آزمایش انتخاب شدند.