دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، 1383 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

صفحه 1-12

10.22067/gsc.v2i1.1159

پرویز رضوانی مقدم؛ جعفر نباتی؛ شهرام نوروززاده؛ علی اصغر محمدآبادی


اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز

صفحه 35-42

10.22067/gsc.v2i1.1162

امین علیزاده؛ محتبی طاووسی؛ محمد اینانلو؛ مهدی نصیری محلاتی


مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae

صفحه 43-54

10.22067/gsc.v2i1.1163

مریم غزائیان؛ حسینعلی علیخانی؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا


مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران

صفحه 79-88

10.22067/gsc.v2i1.1166

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا اصغری پور؛ علیرضا خداشناس


اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

صفحه 107-120

10.22067/gsc.v2i1.1168

سید کریم موسوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ علی قنبری؛ محمد بنایان اول؛ محمدحسن راشد محصل